Všetok tovar skladom

Filter

Typ šperkuMateriál šperku
Určenie
Farba

TOP

Náhrdelník - Vintage réva

4,50 €

Diamond tyrkys set

8,34 €

Strieborné náušnice - štvorec

6,60 €

Strieborné náušnice - visiace fialové

7,62 €

Obchodné podmienky

 

1.     Všeobecné ustanovenia:

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu  na internetovej stránke www.sperky-crystal.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.sperky-crystal.sk na internete. 

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ďalej:

    1.  zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, 

    2.  zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení 

    3.  zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, 

    4.  zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    5.  V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy okrem týchto VOP aj zákonom č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení. 


 

2.     Definície pojmov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.sperky-crystal.sk a zároveň predávajúcim  je: 

    Pravé Kožušiny s.r.o.

    Konateľ: PhDr. Mária Lipovská

    Sv.Gorazda 16

    040 18 Košice

    IČO: 51325365

    DIČ: 2120669023

    IČ DPH: SK 2120669023 (je platca DPH)

    Číslo obchodného registra: Odd.SRO, vlož.číslo 43112/V

    Bankové spojenie: FIO banka  SK80 8330 0000 0029 0159 6998

    Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Lipovská

 

Orgán dozoru:

    Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

    Inšpektorát SOI pre Košický kraj 

    Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79  Košice 1   

    Odbor výkonu dozoru 

    tel. č. 055/622 07 81

    www.soi.sk


 

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do systému a tiež nezaregistrovaná fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu www.sperky-crystal.sk, resp. kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo tovaru, ktorý nemá predávajúci zaradený v ponuke. 

Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára na stránke www.sperky-crystal.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu www.sperky-crystal.sk a celkovú cenu tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke www.sperky-crystal.sk

 

3.     Objednávka tovaru: 

Tovar môže kupujúci objednať:

    1.  prostredníctvom internetových stránok www.sperky-crystal.sk. 

    2.  zaslaním emailu na info@sperky-crystal.sk

    3.  telefonicky na 0903453999

    Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie/poskytnutie všetkých povinných údajov, t.j.  

        1. Meno a priezvisko, príp. obchodné meno, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)

        2. Kód objednávaného tovaru alebo tiež jeho popis, množstvo objednávaného tovaru

        3. Adresa miesta dodania 

Ak nebude objednávka obsahovať všetky povinné náležitosti, Kupujúci bude kontaktovaný a vyzvaný k doplneniu. Prijatá úplná elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou najneskôr do 24 hodín. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame

Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Storno objednávky–odstúpenie od kúpnej zmluvy pred prevzatím tovaru:

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku/alebo jej časť pred dodaním tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred prevzatím tovaru, a to odstúpením od kúpnej zmluvy. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní, v mene, v akej boli uhradené (t.j. v €). V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadny storno poplatok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

    -   V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chýbajúce povinné údaje

   -    V prípade, že objednaný druh, farba alebo veľkosť modelu už nie sú skladom u dodávateľa a ani ho nie je možné dovyrobiť, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. 

    - Ak sa jedná o zákazníka, ktorý si v minulosti bezdôvodne neprevzal svoj objednaný tovar, pričom objednávku nestornoval, ani nijakým iným spôsobom neupovedomil prevádzkovateľa eshopu o skutočnostiach, ktoré mu bránia v prevzatí tovaru. 

    - Ak sa jedná o zákazníka preukázateľne konfliktného a neprimerane komunikujúceho (kladúceho si neprimerané podmienky, používajúceho vyhrážky, nekontrolovane kričiaceho do telefónu, majúceho rasistické narážky na výrobu v iných krajinách svetay a pod.) 


Doplnenie už odoslanej objednávky  – Kupujúci je povinný v prípade záujmu o doplnenie objednávky urobiť tak písomne-emailom, telefonicky alebo vytvoriť novú objednávku a písomne/telefonicky požiadať o zlúčenie objednávok, čo nie je možné, pokiaľ jedna z objednávok už bola vyexpedovaná.


 

4.     Cena za tovar

Ceny uvedené na internetových stránkach www.sperky-crystal.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu, pre emailovú aj telefonickú objednávku. Cena je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.sperky-crystal.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.sperky-crystal.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. 

V prípade, ak sa na www.sperky-crystal.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví neobvyklá cena  Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú. 

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 


 

5.     Platba za tovar: 

Tovar je možné uhradiť v mene €:

1. v hotovosti dobierkou pri doručení/prevzatí tovaru od Slovenskej pošty

2. bankovým prevodom na náš účet vo FIO banka  SK80 8330 0000 0029 0159 6998 

Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom v papierovej forme, alebo v deň doručenia tovaru formou emailu a v prípade potreby si ju môže kupujúci vytlačiť. 


 

6.     Dodacie doby a doprava: 

Objednávky NA DOBIERKU zadané v pracovný deň do 12:00 hod. expedujeme v ten istý pracovný deň.

Objednávky zadané po 12:00 hod. expedujeme v nasledujúci pracovný deň.

Objednávky s PLATBOU VOPRED expedujeme v deň obdržania platby (mimo víkendov a sviatkov).

Objednaný tovar Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty, 1 triedou,  za úhradu poštovného vo výške 1,80€ bez ohľadu na váhu a veľkosť zásielky. Príplatok za dobierku je 1,10€.

Pri objednávkach nad 30€ je poštovné a dobieročné zdarma. (do sumy 30€ sa počíta tovar po zľave, t.j. celková konečná cena k zaplateniu).

Vyhradzujeme si právo dodaciu dobu predĺžiť podľa aktuálneho množstva objednávok na maximálne 3-5 pracovných dní.
 

Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný  charakter. 

V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, bezodkladne informuje Kupujúceho, t.j. oznámi mu nový predpokladaný termín dodania tovaru prostredníctvom emailovej alebo sms správy.

Ak Predávajúci nedodá tovar ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená.

 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.

Tovar je dodávaný v pracovných dňoch prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom.

Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar uložený na pošte v lehote  18 pracovných dní a tiež sa s predávajúcim nedohodne na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje taká zásielka, ktorú Slovenská pošta prijme na zaslanie. V prípade, že ju doručuje inú, než akú ju prevzala, je povinná odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od dopravcu neprevziať a je povinný spísať s dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 5 a ods. 7 prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky, za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.

Tovar dodáva Predávajúci na území Slovenskej republiky, dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. 

Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. S prepravcom sa vysporiadáva predávajúci. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške do 14 pracovných dni.

V prípade ak nebol tovar doručený v oznamovanom termíne a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na predávajúceho a podľa čísla zásielky sa o jeho statuse informovať.


 

7.     Poštovné a balné: 

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. 

Objednaný tovar Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty za úhradu poštovného vo výške 1,80€ bez ohľadu na váhu a veľkosť zásielky. Príplatok za dobierku je 1,10€.

Pri objednávkach nad 30€ je poštovné a dobieročné zdarma. (do sumy 30€ sa počíta tovar po zľave, t.j. celková konečná cena k zaplateniu):

 

8.     Výmena tovaru za iný 

Kupujúci je povinný oznámiť záujem o výmenu tovaru do 14tich dní odo dňa prevzatia tovaru emailom na info@sperky-crystal.sk, môže tak urobiť aj vyplnením formuláru „Odstúpenie od zmluvy“, a tiež telefonicky na 0903453999. Tovar určený na výmenu je Kupujúci povinný zaslať na adresu Pravé Kožušiny s.r.o., PhDr. Mária Lipovská, Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice, SR, a to do 14tich dní odo dňa oznámenia. 

Za oznámenie sa považuje aj zaslanie tovaru s vyplneným formulárom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ odovzdané na prepravu najneskôr 14ty deň od prevzatia tovaru. 

Vymeniť je možné iba tovar v rovnakej cene, t. j. rovnaký model za inú farbu, vzor, veľkosť. Pokiaľ je väčšia veľkosť v inej cene, výmena nie je možná, a tiež ak je požadovaný tovar už nedostupný u výrobcu. V takom prípade je  kupujúci povinný postupovať podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok. 


 

9.     Odstúpenie od zmluvy (Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu) 

Poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný (t.j.14ty) deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný (14ty) deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje (kompletný tovar v pôvodnom stave a pôvodnom obale) spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali ako doporučenú (alebo aj poistenú) zásielku. Na odstúpenie od zmluvy využite tlačivo: „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktoré je potrebné doručiť nám spolu s vracaným tovarom na adresu Pravé Kožušiny s.r.o., PhDr. Mária Lipovská, Sv. Gorazda 16, 040 18 Košice, SR.

Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zmysle §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z.cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby pred tým, ako mu je vracaný tovar doručený späť.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.


 

10.   Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je plne zaplatený. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol nájde Kupujúci aj na zadnej strane svojej faktúry, resp. na stránke v časti Reklamačný poriadok.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Kupujúci je povinný doručiť ho na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe. Faktúra (doklad o kúpe tovaru), slúži zároveň ako záručný doklad.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň po vybavení reklamácie najneskôr do 30tich dní  odovzdá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.  Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady. Všetky záručné opravy sú bezplatné.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.


 

11.   Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sperky-crystal.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. 

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). 

Zoznam týchto subjektov nájde Kupujúci tu: 

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 ods.5 Zákona 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


 

12.   Ochrana osobných údajov

Predávajúci je povinný s Vašim menom, adresou, telefónnym číslom, emailovou adresou a inými údajmi, ktoré mu budú Kupujúcim poskytnuté, pracovať zodpovedne, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov. 

    1.  Prevádzkovateľom internetového obchodu – ďalej len eshop - www.sperky-crystal.sk je Pravé kožušiny s.r.o., PhDr.Mária Lipovská, Sv.Gorazda 16, 040 18 Košice, IČO: 51325365, DIČ: 2120669023

    2.   Informačný systém obchodu „IS- Marketing - zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter“ je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č: .........  a názvom „IS-eshop-marketing“

    3.  Pred nakupovaním v obchode je možné sa zaregistrovať, nie je to však podmienka. Pokiaľ sa nezaregistujete, budeme pri vybavení objednávky (a tiež pri spomínanej registrácii) potrebovať nasledovné informácie o Vás:

        A)     Titul, meno a priezvisko, presná adresa (t.j. názov ulice, orientačné, prípadne súpisné číslo domu, názov obce, prípadne názov časti obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu, názov štátu, (toto sa týka aj adresy, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

        B)     Dátum narodenia – uvedenie je dobrovoľné (slúži pre mimoriadne akciové ponuky v deň Vašich narodenín)

        C)     Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)

        D)     voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

        E)     voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Ste oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastavenia prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na stránke www.sperky.crystal.sk

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Zaväzujeme sa, že Vaše konto bude deaktivované a Vaše osobné údaje vymazané z databázy. 

    4.  PREHLÁSENIE: Prevádzkovateľ eshopu www.sperky-crystal.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, ktoré boli získané pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č.122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

    5.  Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou prepravnej spoločnosti, t.j. Slovenskej pošty, a tými sú údaje: titul, meno, priezvisko, presná adresa, emailová adresa a telefónne číslo, t.j. údaje nevyhnutné pre doručenie zásielky. 

    6.  Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

    7.  Odoslaním objednávky udeľujete ako kupujúci predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Ako kupujúci máte právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

    8.  Cookies: Prevádzkovateľ www.sperky-crystal.sk používa v eshope tzv. cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite náš eshop a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našom eshope môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Typy cookies, ktoré používame:

        A)     Základné súbory cookie 

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

        B)     Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

        C)     Funkčné súbory cookie 

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť ?Cookies, ktoré sa na eshope prevádzkovateľa používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Vy, ako kupujúci a prevádzkovateľ, ako predávajúci, sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom emailov, ako záväznú pre obe zmluvné strany. 


 

13.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Používaním www.stránok internetového obchodu www.sperky-crystal.sk, vyplnením registračného formulára a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.. 

Posledná aktualizácia: 17.12.2018

 

©2019 Šperky Crystal | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET

facebook Google+